Obchodní podmínky

1) Základní ustanovení

Provozovatelem portálu a obchodu na adrese http://vytvorweb.cz je

Ing. Lukáš Oreška
Za Kinem 1052
28912, Sadská

IČ: 74962116
DIČ: CZ8602233343

podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku města Nymburk

Tel: +420 724 720 468 Email: lukasoreska@vytvorweb.cz

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží nebo službu. Spotřebitelem je osoba nebo firma, která uzavírá s provozovatelem kupní smlouvu.

2) Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k užívání softwarového produktu v rozsahu stanoveném touto licenční smlouvou. Licence dle této smlouvy neopravňuje nabyvatele k nakládání se softwarovým produktem (dále jen produkt) jiným způsobem, než je upraveno touto smlouvou.

3) Objednání

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

  • jméno a příjmení nebo název firmy
  • ulici a číslo popisné
  • název obce
  • PSČ
  • kontaktní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo
  • v případě firmy IČ

Vyplněnou a odeslanou objednávku na emailem provozovatele nebo odeslanou pomocí kontaktního formuláře se všemi požadovanými údaji bere provozovatel jako závaznou a spotřebitel (kupující) se zavazuje uhradit provozovateli požadovanou plnou výši kupní ceny.

4) Licence

4.1) Omezené použití

Spotřebitel může použít koupený produkt na jedné doméně, která mu patří. Je zakázáno vícenásobné použití na jednu zakoupenou licenci. Pokud chce spotřebitel provozovat produkt na více doménách, musí zakoupit další nevýhradní licenci, případně může zakoupit výhradní licenci, která dovoluje neomezené použití.

4.2) Součásti třetích stran

Součástí produktu mohou být součásti třetích stran, na které se licence nevztahuje. V případě nutnosti, pokud to jejich licence vyžaduje, musí si je spotřebitel zakoupit.

4.3) Editace produktu

Lze editovat šablonu produktu bez omezení. Není dovoleno editovat skripty produktu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a není dovoleno editovat produkt třetí stranou bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. V rámci editace musí být zachovány všechny hlavičky souborů produktu a všechny licenční texty uvnitř těchto souborů.

4.4) Neautorizované použití

Není dovoleno rozšiřovat produkt třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Každé neautorizované použití bude zpoplatněno dvojnásobkem ceny produktu. Výše ceny je stanovena dle aktuálního ceníku v den zjištění neautorizovaného použití.

4.5) Vlastnictví

Všechny produkty jsou vlastnictvím provozovatele. Produkt je poskytován ve stavu „jak stojí a leží “, s kterým se spotřebitel seznámil, bez jakékoli záruky ať už vyjádřené nebo pouze předpokládané. Za žádných okolností nebude provozovatel zodpovědný za škody, což zahrnuje, ovšem neomezuje se pouze na škody přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo škody, které vznikly v důsledku použití, a také neschopnost použití našich produktů.

5) Platební podmínky

Spotřebitel zašle celou výši částky za produkt na bankovní účet:

  • číslo účtu: 2500121924/2010 pro ČR, pro SK 2500121924/8330
  • banka: Fio
  • Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky.

6) Záruční podmínky

Za obsah webových stránek, které jsou postaveny pomocí zakoupeného produktu nese plnou zodpovědnost spotřebitel. Poskytovatel licence garantuje plnou funkcionalitu softwarového produktu pouze za předpokladu splnění systémových požadavků kladených na softwarový produkt. Spotřebitel je s tímto seznámen a srozuměn. Spotřebitel prohlašuje, že se s příslušným produktem, jeho systémovými požadavky a jeho funkcemi seznámil prostřednictvím webových stránek http://vytvorweb.cz. Produkt svými nároky, funkcemi a pojetím nabyvateli vyhovuje.

7) Závěrečná ustanovení

V případě neplatnosti anebo neúčinnosti jednotlivých bodů těchto podmínek zůstávají ostatní ustanovení a smlouvy, které byly na jejich základě uzavřeny v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení platnými, které se nejvíce přibližují účelu uzavřené smlouvy.

Tato smlouva představuje vzájemné pochopení smluvních stran a souhlas ohledně všech předchozích ujednání. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po oboustranném souhlasu a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 17.4. 2012

Vymezujeme si měnit obchodní podmínky, bez jakéhokoliv oznámení předem.

Poslední aktualizace: 17.4. 2012